Veilig werken in de nabijheid van mestopslagtanks (silowerker en silowacht)

Het werken in de nabijheid van mestopslagtanks brengt zeer specifieke gevaren met zich mee, zoals het aanwezig zijn van – uit onder andere zwavelwaterstof, ammoniak, methaan en soms ook blauwzuurgas bestaande – mestgassen. Sommige van deze gassen zijn brandgevaarlijk. Daarnaast verdringen zij ook zuurstof waardoor een levensgevaarlijke situatie kan ontstaan.

 

Deze opleiding is conform de regelgeving zoals gesteld in de leidraad “Veilig werken in mestopslagen” en de Arbocatalogus agrarische en groene sectoren. De opleiding leert de deelnemers vooraf de gevaren in te schatten en tevens hoe te handelen tijdens een incident met inachtneming van de eigen veiligheid.

 

Neem voor meer informatie over deze opleiding of een offerte vrijblijvend contact met ons op.

Doelstelling

De deelnemer kan na het volgen van deze opleiding op een veilige en verantwoorde wijze werken in mestopslagtanks als silowerker of silowacht en weet hiervoor de benodigde maatregelen te nemen.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werkzaam zijn als silowerker of als silowacht in mestopslagen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • wetgeving (arbeidsomstandighedenwetten en besluiten)
 • regelgeving (Arbo-catalogus agrarische en groene sectoren en leidraad “Veilig werken in mestopslagen”)
 • taken en bevoegdheden silowerker en silowacht
 • mestgassen en gevaren (explosie, vergiftiging en verstikkingsgevaar)
 • biologische agentia
 • overige gevaren van werkzaamheden in mestopslagen
 • uitgangspunten voor veilig werken in mestsilo’s
 • onafhankelijke adembeschermingsapparatuur
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • reddingsmaterialen (o.a. valbeveiliging, harnas, takel)
 • noodprocedure
 • reddings(on)mogelijkheden

Praktijk:

 • werken met onafhankelijke adembeschermingsapparatuur
 • werken met reddingsmaterialen
 • uitvoeren van reddingen
 • meten m.b.v. gasdetectieapparatuur
 • uitvoeren van metingen op practica opstellingen
 • uitvoeren van metingen in besloten ruimten op eigen locaties (indien mogelijk)

Opleidingsduur

2 dagen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet
In overleg is training op locatie van de opdrachtgever mogelijk.

Toelatingseisen

MBO werk- en denkniveau (minimaal niveau 2)
Medische verklaring van geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
Deelnemer is niet kleurenblind

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor het volgen van een herhalingsopleiding is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 

Examenkosten

€