Middelbare Gasmeetkundige (MGK) – basisopleiding

Tijdens de 4-daagse opleiding tot Middelbare Gasmeetkundige (MGK) leren de deelnemers om een juist advies uit te brengen met betrekking tot het openen, het betreden en het uitvoeren van werkzaamheden in zeecontainers van categorieën A, B en C. Deelnemers doen tijdens de opleidingsdagen praktijkervaring op door het verrichten van gasmetingen op onze hiertoe speciaal geprepareerde zeecontainer. Wanneer het theorie- en praktijkexamen met goed gevolg zijn afgerond, ontvangt men het landelijk erkende MGK diploma met een geldigheidsduur van 3 jaar.

 

Naast de basisopleiding verzorgt Dräger ten behoeve van hercertificering ook speciale herhalingsopleidingen MGK theorie en MGK praktijk.

Doelstelling

De deelnemer is na het volgen van deze opleiding volledig in staat en na het examen behaald te hebben tevens bevoegd categorieën A, B en C zeecontainers op een veilige en verantwoordelijke wijze te meten en daarvan de resultaten op een correcte wijze te beoordelen. De deelnemer is eveneens in staat een juist advies uit te brengen met betrekking tot het openen, betreden en uitvoeren van werkzaamheden in deze zeecontainers.

De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC). De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) in de NEN-NTA 7496-2.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van op- en overslagbedrijven, distributiecentra, inspectiediensten, havenbedrijven en personen die vanuit hun positie te maken hebben met import lading, de risico’s van import gassen en het vrijgeven van deze ladingen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • normeringen en wet- en regelgeving in relatie tot containers
 • gassings- en ontgassingsprocessen van zeecontainers
 • herkenning van gevaarlijke stoffen en situaties
 • fysische en chemische eigenschappen van gassen en dampen
 • brandbare en explosieve gassen en dampen
 • toxicologie van gassen en dampen
 • soorten lading en specifieke gevaren
 • meetprincipes en keuze van meetmiddelen
 • meten van gassen en dampen en rapportage hiervan
 • PBM’s

Praktijk:

 • fysische eigenschappen van gassen en dampen m.b.v. schaalmodellen
 • brand- en explosiegevaar m.b.v. schaalmodellen
 • metingen verrichten op schaalmodellen en onze speciaal hiertoe geprepareerde zeecontainer

LGK of MGK?
LGK’ers en MGK’ers hebben ieder hun eigen bevoegdheden, welke gerelateerd zijn aan de klassenindeling van zeecontainers. In de praktijk merken wij dat er nogal eens verwarring is over het voor de eigen, specifieke bedrijfssituatie benodigde opleidingsniveau.

Classificatie van zeecontainers naar gasrisico
Afhankelijk van het gasrisico worden (in Nederland) op basis van een vooronderzoek containers ingedeeld in drie klassen.
Categorie A zeecontainers bevatten gevaarlijke gassen. Het gas en de te verwachten concentratie zijn echter bekend. Het betreft dus een gecontroleerd risico. Hiertoe zijn eerder metingen uitgevoerd of de containerstroom en vervoersdocumenten bieden voldoende houvast. Meetonderzoek blijft noodzakelijk, eventueel in de vorm van steekproefsgewijze controles.
Zeecontainers die naar alle waarschijnlijkheid geen gevaarlijke gassen bevatten vallen onder categorie C. Om dit te kunnen vaststellen moet de container deel uitmaken van een homogene goederenstroom (zelfde – bekende – afzender en land, inhoud en stuwings- en verpakkingsmethode). Eerder meetonderzoek moet zijn verricht (zonder dat er gevaarlijke gassen zijn aangetroffen) en statistisch onderbouwd. Bovendien moet er steekproefsgewijs worden gecontroleerd of er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan.
In het geval van categorie B zeecontainers is het onbekend of de container gevaarlijke gassen bevat en is het risico dus onbepaald. Elke container die geen deel uitmaakt van categorie A of C behoort tot categorie B. Dit geldt bijvoorbeeld voor containers die geen deel uitmaken van een homogene goederenstroom. Categorie B zeecontainers zijn zogezegd de ‘mogelijk verdacht gevallen’ en dienen altijd bemeten te worden.

LGK
Een LGK’er mag – alleen binnen de eigen organisatie – zelfstandig metingen met een meetsonde van buitenaf uitvoeren bij categorie A zeecontainers. Hij of zij werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een MGK’er, aan wie ook gerapporteerd wordt.

MGK
MGK’ers mogen samen met deskundigen meetstrategieën en meetplannen opstellen en ze mogen meten in alle klassen zeecontainers, ook categorie B. Daarnaast mogen MGK’ers meetresultaten interpreteren, rapporten opstellen en adviezen geven. Een belangrijke taak van de MGK’er is tevens het aansturen van de LGK’ers. MGK’ers zijn bovendien bevoegd zeecontainers van derden te bemeten.

Concluderend
Binnen iedere organisatie waar zeecontainers worden verwerkt dient ten minste één MGK’er aanwezig te zijn. Afhankelijk van klassen zeecontainers die verwerkt worden kan hij of zij zich bij laten staan door één of meer LGK’ers (alleen zeecontainers categorie A) of MGK’ers (bevoegd om alle klassen zeecontainers te bemeten).

Meer informatie over het categoriseren van zeecontainers treft u in het Stappenplan “Veilig omgaan met gassen in zeecontainers” van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Meer informatie over opleidingseisen, taken en bevoegdheden van gasmeetkundigen treft u in NTA 7496-2 (MGK’ers) en NTA 7496-3 (LGK’ers).

Opleidingsduur

4 dagen, exclusief examens. Het theorie- en praktijkexamen worden op een ander tijdstip afgenomen.

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Deelnemer is niet kleurenblind
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
MBO niveau 4, chemische of technische achtergrond is een pre

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk theorie- en praktijkexamen onder verantwoording van de koninklijke PBNA. Deelname aan het praktijkexamen kan uitsluitend geschieden indien het theorie-examen met voldoende resultaat is afgesloten.

Na het theorie- en praktijkexamen met voldoende resultaat te hebben afgerond wordt een diploma en bijbehorend pasje verstrekt door de koninklijke PBNA. Het diploma heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Eveneens wordt de diplomahoud(er)(ster) ingeschreven in het centraal diplomaregister (zie www.vca-uitslag.nl/gmz.asp).

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 1.440,00 excl. BTW
De kosten voor het theorie- en het praktijkexamen worden separaat in rekening gebracht.

Examenkosten

€ 130,00 excl. BTW voor het theorie-examen en € 250,00 excl. BTW voor het praktijkexamen
Deelnemers aan de opleiding Middelbare Gasmeetkundige (MGK) georganiseerd door de Dräger Academy ontvangen een korting van € 15,00 op het examengeld van het eerste theorie-examen en tevens een korting van € 45,- op het examengeld van het eerste praktijkexamen. Deze korting is dus niet van toepassing op eventuele herexamens.