Gasmeten Ex-Ox-Tox conform SOG-kwalificaties – verkorte basisopleiding voor deelnemers met voorkennis

De SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG) definieert gasmeten als een specifiek risicovolle taak. Derhalve acht men training en toetsing conform vastgestelde eind- en toetstermen van groot belang voor het voorkomen van ongevallen en incidenten. Dräger is een erkend opleidingscentrum voor de opleiding “Gasmeten Ex-Tox-Ox industrie” met afsluitend SOG examen. Specifiek voor deelnemers welke reeds aantoonbaar over de nodige voorkennis beschikken, biedt de Dräger Academy een verkorte, 2-daagse basisopleiding SOG Gasmeten aan.

Doelstelling

De deelnemers leren alles wat nodig is voor de selectie, bediening en inzet van instrumenten voor directe detectie en concentratiemeting van toxische gassen en dampen als ook die van brandbare gassen en dampen welke voorkomen in de (petro)chemische industrie.

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor medewerkers binnen de (petro)chemische industrie welke op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren, en welke reeds beschikken over een diploma van één van de volgende gerichte vakopleidingen:
- VAPRO (A, B, C)
- Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo)
- Chemie (mbo/hbo/wo)
- Scheikunde (mbo/hbo/wo)
- MVK, HVK of MoSHE
- Arbeidshygiëne (post hbo)
- Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen
- Een SOG diploma gasmeten waarvan de geldigheidsduur meer dan één jaar verlopen is
Bij inschrijving voor deze opleiding dient een kopie van één van bovengenoemde diploma's overlegd te worden.

Opleidingsinhoud

De opleiding wordt gegeven conform de toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (ofwel SOG). Zie in dit verband ook www.vcainfra.nl. Onderwerpen welke worden behandeld zijn:

Theorie
– wet- en regelgeving
– fysische eigenschappen van gassen en dampen
– zuurstoftekort en -verrijking (Ox)
– explosie- en brandgevaar (Ex)
– vergiftigingsgevaar (Tox)
– (wettelijke) grenswaarden
– Chemiekaarten en de herkenning van gevaarlijke stoffen
– meetprincipes van draagbare gasmeetinstrumenten
– het meten van gassen en dampen en het interpreteren van de meetgegevens
– meetstrategie
– besloten ruimten

Praktijk
– meten met behulp van gasdetectiebuisjes
– meten met behulp van elektronische gasmeetapparatuur
– uitvoeren van metingen op practica opstellingen

Op de tweede dag vinden ’s middags – door middel van Computer Based Testing (CBT) – de examens ‘Gasmeten algemeen’ en ‘Meetopdrachten’ plaats.

E-learning
Deelnemers aan deze verkorte basisopleiding SOG Gasmeten krijgen bovendien toegang tot onze e-learning Gasmeten. Het doorlopen van deze e-learning is geen verplichting, doch zorgt er wel voor dat de deelnemer optimaal voorbereid aan de trainingsdagen en de examens start. De e-learning bestaat uit:

8 interactieve leermodules, te weten wet- en regelgeving, algemene fysische eigenschappen, OX (zuurstof), EX (brand- en explosiegevaar), TOX (toxische stoffen), meetprincipes, gasmeten in de praktijk en besloten ruimten. Een demo van deze interactieve leermodules kunt u hier raadplegen.
online oefentoets per module
digitaal naslagwerk
online proefexamens

Opleidingsduur

2 dagen, inclusief SOG examen

Lestijden

9:00 - 16:00

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer of Hoogvliet

Toelatingseisen

De deelnemer dient in bezit te zijn van één van de onder 'doelgroep' genoemde diploma's. Tevens dient de deelnemer ten tijde van het examen in het bezit zijn van een geldig B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU diploma. Tot slot dient de deelnemer minimaal 18 jaar oud te zijn, en mag hij/zij niet kleurenblind zijn.

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 10 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemer aan deze opleiding ontvangt, na het examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een SOG diploma Gasmeten met een geldigheidsduur van 3 jaar.

Herhaling

De frequentie voor herexaminering is vastgesteld op 1 maal per 3 jaar. De deelnemer wordt tijdig uitgenodigd voor een herhalingsopleiding en herexaminering.

Datum

0

Prijs per cursist

€ 375,00 excl. BTW
De kosten voor het examen worden separaat in rekening gebracht.

Examenkosten

€ 130,00 excl. BTW
Het is ook mogelijk om herexamen te doen bij Dräger. Neem hiervoor contact met ons op.