Lagere Gasmeetkundige (LGK)

Tijdens de opleiding Lagere Gasmeetkundige (LGK) leren de deelnemers om op een veilige en verantwoordelijke wijze categorie A zeecontainers te meten, om vervolgens de meetresultaten op correcte wijze te rapporteren aan de verantwoordelijke middelbare gasmeetkundige (ofwel MGK‘er). Deelnemers doen tijdens de opleidingsdagen praktijkervaring op door het verrichten van metingen op onze hiertoe speciaal geprepareerde zeecontainer.

Doelstelling

De deelnemer is na het volgen van de opleiding volledig in staat en bevoegd categorie A zeecontainers op een veilige en verantwoordelijke wijze te meten en daarvan de resultaten op een correcte wijze te rapporteren aan de middelbare gasmeetkundige (MGK'er).

De opleiding is officieel erkend door het Platform Gassen In Containers (PGIC). De eindtermen van de opleiding zijn vastgesteld en gepubliceerd door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) in de NEN-NTA 7496-3.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers van op- en overslagbedrijven, distributiecentra, inspectiediensten, havenbedrijven en personen die vanuit hun positie te maken hebben met import lading uit categorie A zeecontainers, de risico’s van import gassen en het vrijgeven van deze ladingen.

Opleidingsinhoud

Theorie:

 • normeringen en wet- en regelgeving in relatie tot containers
 • herkenning van gevaarlijke stoffen en situaties
 • fysische en chemische eigenschappen van gassen en dampen
 • brandbare en explosieve gassen en dampen
 • toxicologie van gassen en dampen
 • meetprincipes en keuze van meetmiddelen
 • meten van gassen en dampen en rapportage hiervan
 • PBM’s

Praktijk:

 • fysische eigenschappen van gassen en dampen m.b.v. schaalmodellen
 • brand- en explosiegevaar m.b.v. schaalmodellen
 • metingen verrichten op schaalmodellen en onze speciaal hiertoe geprepareerde zeecontainer

LGK of MGK?
LGK’ers en MGK’ers hebben ieder hun eigen bevoegdheden, welke gerelateerd zijn aan de klassenindeling van zeecontainers. In de praktijk merken wij dat er nogal eens verwarring is over het voor de eigen, specifieke bedrijfssituatie benodigde opleidingsniveau.

Classificatie van zeecontainers naar gasrisico
Afhankelijk van het gasrisico worden (in Nederland) op basis van een vooronderzoek containers ingedeeld in drie klassen.
Categorie A zeecontainers bevatten gevaarlijke gassen. Het gas en de te verwachten concentratie zijn echter bekend. Het betreft dus een gecontroleerd risico. Hiertoe zijn eerder metingen uitgevoerd of de containerstroom en vervoersdocumenten bieden voldoende houvast. Meetonderzoek blijft noodzakelijk, eventueel in de vorm van steekproefsgewijze controles.
Zeecontainers die naar alle waarschijnlijkheid geen gevaarlijke gassen bevatten vallen onder categorie C. Om dit te kunnen vaststellen moet de container deel uitmaken van een homogene goederenstroom (zelfde – bekende – afzender en land, inhoud en stuwings- en verpakkingsmethode). Eerder meetonderzoek moet zijn verricht (zonder dat er gevaarlijke gassen zijn aangetroffen) en statistisch onderbouwd. Bovendien moet er steekproefsgewijs worden gecontroleerd of er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan.
In het geval van categorie B zeecontainers is het onbekend of de container gevaarlijke gassen bevat en is het risico dus onbepaald. Elke container die geen deel uitmaakt van categorie A of C behoort tot categorie B. Dit geldt bijvoorbeeld voor containers die geen deel uitmaken van een homogene goederenstroom. Categorie B zeecontainers zijn zogezegd de ‘mogelijk verdacht gevallen’ en dienen altijd bemeten te worden.

LGK
Een LGK’er mag – alleen binnen de eigen organisatie – zelfstandig metingen met een meetsonde van buitenaf uitvoeren bij categorie A zeecontainers. Hij of zij werkt altijd onder verantwoordelijkheid van een MGK’er, aan wie ook gerapporteerd wordt.

MGK
MGK’ers mogen samen met deskundigen meetstrategieën en meetplannen opstellen en ze mogen meten in alle klassen zeecontainers, ook categorie B. Daarnaast mogen MGK’ers meetresultaten interpreteren, rapporten opstellen en adviezen geven. Een belangrijke taak van de MGK’er is tevens het aansturen van de LGK’ers. MGK’ers zijn bovendien bevoegd zeecontainers van derden te bemeten.

Concluderend
Binnen iedere organisatie waar zeecontainers worden verwerkt dient ten minste één MGK’er aanwezig te zijn. Afhankelijk van klassen zeecontainers die verwerkt worden kan hij of zij zich bij laten staan door één of meer LGK’ers (alleen zeecontainers categorie A) of MGK’ers (bevoegd om alle klassen zeecontainers te bemeten).

Meer informatie over het categoriseren van zeecontainers treft u in het Stappenplan “Veilig omgaan met gassen in zeecontainers” van het Sectorinstituut Transport en Logistiek. Meer informatie over opleidingseisen, taken en bevoegdheden van gasmeetkundigen treft u in NTA 7496-2 (MGK’ers) en NTA 7496-3 (LGK’ers).

Opleidingsduur

2 dagen

Lestijden

9:00 - 16:30

Locatie

Dräger Academy, Zoetermeer

Toelatingseisen

Deelnemer is niet kleurenblind
Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
LBO of VMBO, chemische of technische achtergrond is een pre

Aantal deelnemers

Minimum 6 deelnemer(s)
Maximum 8 deelnemer(s)
Om een zo hoog mogelijk leerrendement en voldoende persoonlijke aandacht te hebben voor de deelnemers, werken wij met een beperkte groepsgrootte.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, bij gebleken geschiktheid, een bewijs van deelname. Hier is geen geldigheidstermijn aan verbonden.

Herhaling

Datum

0

Prijs per cursist

€ 695,00 excl. BTW

Examenkosten

€